Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyếtTTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã 19/02/2020
Kế hoạch công tác tháng10 năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 04/10/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 135 của thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08 của BCH Trung Ương
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 06/08/2019
Kế hoạch phát động phong trào "Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"
Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn phường Kiến Hưng năm 2019 29/03/2019
Báo cáo kết quả thực hiện rút ngắn TTHC phường Kiến Hưng 21/03/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 12/02/2019
Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 và thực hiện chuyển đổi sang Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trên địa bàn phường Kiến Hưng 18/02/2019
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Kiến Hưng 09/01/2019
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019 10/01/2019
Kế hoạch rà soát đánh giá Thủ tục hành chính trọng tâm năm 2019 trên địa bàn phường Kiến Hưng 10/01/2019
Kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 01/10/2018
Kế hoạch công tác của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của H ĐNDphường tháng 10 năm 2018
Kê hoạch giám sát Công ty Cổ phần xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Licogi 12 về việc quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất 06/10/2018
Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 23/04/2018
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 28/03/2002
Pháp lệnh Số 30/2000PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 28/12/2000
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội 13/08/2018
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏlĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố 30/07/2018

Trang