Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo trên địa bàn phường Kiến Hưng