Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020 trên địa bàn phường Kiến Hưng