Kế hoạch phát động phong trào "Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"