Phụ lục danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ, Ban thi đua - khen thưởng, Ban tôn giáo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã