Thông báo niêm yết công khai bản trích đo địa chính thửa đất và bản mô tả ranh giới , mốc giới thửa đất, phục vụ công tác đăng ký biến động về sử dụng đất sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi cấp GCN