Thông báo niêm yết công khai bản trích đo địa chính thửa đất và bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, phục vụ công tác đăng ký biến động về sử dụng đất SHTS gắn liền với đất sau khi cấp GCN