Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 KH-YT 01: Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 KH-GDĐT 05: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 KH-GDĐT 04: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 KH-GDĐT 03: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 KH-GDĐT 02: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 KH-GDĐT 01: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 KH-TP 35: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 KH-TP 24: Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 KH-NV 14: Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 KH-NV 13: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp phường về thành tích đột xuất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 KH-NV 12: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 KH-NV 11: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 KH-NV 10: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 01 xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 KH-NV 09: Thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 KH-NV 08: Thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang