Văn bản chỉ đạo - Điều hành

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về "Công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị", Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội...

Thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh...

- Căn cứ Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới...