Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, UBND - UB.MTTQ phường Kiến Hưng triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Theo đó, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ quận, Đảng bộ phường, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động...; vạn động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid19, phòng chống dịch SHX; tuyên truyền các thiết chế văn hóa; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua ở TDP, khu dân cư.
Một số hoạt động trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết: tọa đàm lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đánh giá các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong 5 năm (2015- 2020); và 03 năm thực Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường (2017 - 2020). Bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản...; tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Tổ chức các hoạt động VHVN, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư... 
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nên diễn ra trong 01 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 01/11/2020 đến ngày 18/11/2020.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức