Kế hoạch chương trình CT

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-ĐU ngày 30/6/2018 của Đảng uỷ phường về lãnh đạo nhiệm vụ tháng 7 năm 2018; Ủy ban nhân dân phường xây...

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐU ngày 31/5/2018 của Đảng uỷ phường về lãnh đạo nhiệm...

Thực hiện Quyết định của UBND quận Hà Đông về giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán...

Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-ĐU ngày 03/01/2018 của Đảng uỷ phường về lãnh đạo nhiệm...

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/2/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức...

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc...

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ- ĐU ngày 30/3/2017 của Đảng uỷ phường về lãnh đạo nhiệm...

Thực hiện kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 16/3/2017 của UBND quận Hà Đông về Tuyên truyền...

Thực hiện Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
...

Trang