Phường

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyếtTTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã 19/02/2020
Kế hoạch công tác tháng10 năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 04/10/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 135 của thành ủy Hà Nội và thực hiện Quy định số 08 của BCH Trung Ương
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 06/08/2019
Kế hoạch phát động phong trào "Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"
Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn phường Kiến Hưng năm 2019 29/03/2019
Báo cáo kết quả thực hiện rút ngắn TTHC phường Kiến Hưng 21/03/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của UBND phường Kiến Hưng 12/02/2019
Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 và thực hiện chuyển đổi sang Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trên địa bàn phường Kiến Hưng 18/02/2019
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Kiến Hưng 09/01/2019
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019 10/01/2019
Kế hoạch rà soát đánh giá Thủ tục hành chính trọng tâm năm 2019 trên địa bàn phường Kiến Hưng 10/01/2019
Kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 01/10/2018
Kế hoạch công tác của thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của H ĐNDphường tháng 10 năm 2018
Kê hoạch giám sát Công ty Cổ phần xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Licogi 12 về việc quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất 06/10/2018
Kế hoạch chỉ đạo phân công thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 30/08/2018
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 05/04/2018 của quận ủy Hà Đông về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Kiến Hưng 17/07/2018
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2018 của UBND phường Kiến Hưng 03/08/2018
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 18/06/2018
Báo cáo công tác ĐTXD 6 tháng đầu năm 2018 08/06/2018

Trang